• Đơn vị thi công pccc chuyên nghiệp

Vật tư và phụ kiện chống sét

Cung cấp dịch vụ lắp đặt 

Cung cấp dịch vu đo kiểm tra

Dịch vụ mua bán cung cấp vật tu sét

Các vật tư nhập khẩu có CO CQ dây đủ